Skive, Viborg og Silkeborg Kommune i EU-projekt om behandling af psykisk syge borgere

dato

Svært psykisk syge borgere skal kun møde én indgang til behandlingssystemet. Fagprofessionelle samles i ét team på tværs af sektorer og faggrænser.

Borgere med svær psykisk sygdom skal kun have én indgang og ét team, når de skal i et behandlingsforløb. Det er kongstanken bag FACT-projektet, som Skive, Viborg og Silkeborg Kommune samt Regionspsykiatrien Midt netop har fået EU-midler til at videreudvikle.

Skive, Viborg og Silkeborg Kommune samt Regionspsykiatrien Midt har netop fået midler fra Europa-Kommissionen til at fortsætte arbejdet med FACT-projektet, som følger op på et tidligere projektforløb fra 2020-2023 med samme deltagerkreds.

Det overordnede mål med FACT-projektet er at afprøve forskellige modeller for et tværsektorielt tilbud for borgere bosat i Silkeborg, Skive og Viborg Kommune, som er svært psykisk syge.

Tanken er, at borgeren skal have oplevelsen af én indgang til behandlingssystemet, hvor fagprofessionelle samler sig i ét team på tværs af sektorer og faggrænser.

Flere fordele ved et samarbejde 
Forskning peger allerede nu på, at projektets arbejde med sammenhænge på tværs bidrager til at fastholde støtten til borgere, som ellers var i risiko for at blive ’tabt’ mellem sektorerne.

Forventningen er, at også de fagprofessionelle, som arbejder med borgerne, vil opleve en mere sammengængende og mindre fragmenteret indsats, hvor de hver især bedre kan se og forstå, hvad de bidrager med i behandlingen af borgeren. Og de gode synergier kommer også borgeren til gode.

De deltagende kommuner samt Regionspsykiatrien Midt er enige om, at FACT-projektet er et seriøst bud på en model, der kan bidrage til at løse de strukturelle udfordringer omkring borgere med svær psykisk sygdom.

Den primære grund til det er, at modellen organiserer fagprofessionelle på tværs af sektorgrænser, giver mulighed for umiddelbar op- og nedskalering af indsatsen og har fokus på borgerens mål. 

Europa-Kommissionen har godkendt et budget på 550.000 € til projektet, som kommer til at løbe over 2 år.

Projektdeltagerne modtager ikke pengene, men får kvalificeret konsulentbistand til at udvikle og implementere forskellige grader af selvstændige FACT-teams i hver af de tre kommuner.


https://skive.dk/nyheder/sas-social/skive-kommune-i-eu-projekt-om-behandling-af-psykisk-syge-borgere/
Kilde: Skive Kommune